Ορυχεία

Εγκατάσταση εξαερισμού στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ- ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

.