Πιστοποίηση ErgoClima ISO 9001

Με   την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας η Ergoclima δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

·         Ήταν και παραμένει στόχος μας  πάντοτε η συνεχής προσπάθεια για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας & την  πλήρη  ικανοποίηση των πελατών μας.

·         Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας καθώς και των λειτουργιών της επιχείρησης.

·         Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της Επιχείρησης μας καθώς και τον  κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται

·         Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.

·         Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.